Privacy Policy

Muziekvereniging Kunst na Arbeid hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Muziekvereniging Kunst na Arbeid houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Muziekvereniging Kunst na Arbeid zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden

Persoonsgegevens van leden worden door Muziekvereniging Kunst na Arbeid verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Ledenadministratie
 • Financiële administratie/Contributieheffing
 • Informatieverstrekking en uitnodigingen voor bijeenkomsten/concerten enz.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst.
 • Gegevens ledenadministratie kunnen met andere verenigingsleden gedeeld worden

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Muziekvereniging Kunst na Arbeid de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Bankrekeningnummer (alleen onderdeel financiële administratie, niet in de ledenadministratie)
 • Telefoonnummers;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum
 • Datum ingang lidmaatschap vereniging
 • Instrument (inclusief Merk en type).
 • Lidmaatschap andere verenigingen
 • Verenigingseigendommen in het bezit zijn (indien van toepassing).
 • Muziekschool waar lessen worden gevolgd (indien van toepassing).

Uw persoonsgegevens worden door Muziekvereniging Kunst na Arbeid opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van donateurs of sponsoren

Persoonsgegevens van donateurs en sponoseren worden door Muziekvereniging Kunst na Arbeid verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Muziekvereniging Kunst na Arbeid de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Bedrijfsnaam
 • Voornaam contactpersoon/donateur;
 • Tussenvoegsel contactpersoon/donateur;
 • Achternaam contactpersoon/donateur;
 • Adres
 • Plaats
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Bankrekening
 • Betalingsgegevens
 • Aantal toegangsbewijzen reguliere najaarsconcerten

Uw persoonsgegevens worden door Muziekvereniging Kunst na Arbeid opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. 

Verwerking van persoonsgegevens van oud-verenigingsleden

Persoonsgegevens van oud-verenigingsleden worden door Muziekvereniging Kunst na Arbeid verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Organiseren van reünies.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

Lidmaatschapsovereenkomst

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Muziekvereniging Kunst na Arbeid de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Instrument
 • Datum opzegging

Uw persoonsgegevens worden door Muziekvereniging Kunst na Arbeid opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Maximaal 40 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van geïnteresseerde

Persoonsgegevens van geïnteresseerde (relaties) worden door Muziekvereniging Kunst na Arbeid verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven, uitnodigingen voor concerteren en/of evenementen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn/Facebook;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Muziekvereniging Kunst na Arbeid de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Muziekvereniging Kunst na Arbeid opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een geïnteresseerde.

U kunt zich afmelden via info@KNAMaassluis.nl.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • De afdracht Buma rechten
 • Afnemen van examens
 • Severs voor e-mail verkeer

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Muziekvereniging Kunst na Arbeid bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Muziekvereniging Kunst na Arbeid van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Foto’s en video’s

Muziekvereniging maakt foto’s en video om te laten zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden, bijvoorbeeld tijdens optredens, repetities of andere sociale activiteiten. Ook u, uw zoon of dochter kan op deze foto’s (en soms in video’s) te zien zijn.

Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor leden schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen. Toch vinden we het belangrijk om uw toestemming te vragen voor het gebruik van foto’s. Zelfs voor een kleine vereniging als de onze is het ondoenlijk om per foto toestemming te vragen, daarom nemen wij deze voorwaarde op in onze privicty statement. Indien u bewaar wilt maken tegen een bepaalde foto, kunt u dit laten weten via de contact gegevens onderdaan dit document en wij verwijderen deze foto.

Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt (of door ons verzameld worden). Het kan voorkomen dat andere ouders of leden foto’s maken tijdens activiteiten. Muziekvereniging Kunst na Arbeid heeft daar geen invloed op, maar wij gaan ervan uit dat deze ouders/leden ook terughoudend zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijzigingen

Muziekvereniging Kunst na Arbeid behoudt zich het recht voor om deze privacy policy aan te passen. Als we dat doen, zetten we die veranderingen op onze website, zodat u altijd op de hoogte bent van de informatie die we verzamelen, hoe we het gebruiken en onder welke omstandigheden we de informatie gebruiken. De meest actuele versie van onze privacy policy kunt u steeds terugvinden op www.KNAMaassluis.nl/privacy

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

Contactgegevens

Muziekvereniging Kunst na Arbeid
info@KNAMaassluis.nl

Versie: 2020-05-09