Informatie vereniging

Muziekvereniging Kunst na Arbeid onderschrijft de Governance Code Cultuur, welke in 2019 is ingevoerd. Zo vermelden wij in het jaarverslag het bestuursmodel van de organisatie en zijn wij transparant over het beloningsbeleid binnen onze vereniging. Ook proberen wij belangenverstrengeling van bestuursleden te voorkomen, zo publiceren wij op onze website bijvoorbeeld bij welke organisaties onze bestuursleden nog meer betrokken zijn.

De vereniging heeft ten doel het beoefenen van de muziek als vrijetijdsbesteding. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door: het ten gehore brengen van concerten en het geven van optredens en dergelijke. Tevens willen we mensen verbinden, door een culturele bijdrage te leveren in het algemeen; en bijzonder in de gemeente Maassluis. De vereniging stelt zich in godsdienstig en politiek opzicht, op een neutraal standpunt. Kunst Na Arbeid bestond in 2019 uit de volgende onderdelen:

  • Harmonieorkest Kunst Na Arbeid te Maassluis

Wij repeteren wij op donderdag avond van 20.00 tot 22.00 uur in Het Muziekgebouw, Dr. Albert Schweitzerdreef  477 te Maassluis.

Rechtsvorm en besturingsmodel

De rechtsvorm van Muziekvereniging Kunst na Arbeid is: “vereniging met volledige rechtsbevoegdheid”. Gezien de kleine omvang van onze organisatie, hanteren wij het “Bestuursmodel”. Het bestuur heeft daarom een beleid makende, uitvoerende- en toezichthoudende rol. Het bestuur bestaat doorgaans uit leden van het orkest. De jaarlijkse algemene ledenvergadering is binnen de vereniging het hoogste orgaan, waarin het bestuur verantwoording aflegt voor het gevoerde beleid.

Beloningsbeleid

Bestuursleden en vrijwilligers van ons orkest doen hun werk onbezoldigd, wel kan een onkostenvergoeding uitgekeerd worden voor gemaakte onkosten. De dirigent wordt vergoed op freelance basis.

Bestuur/ Leden raadpleging(en)

Het bestuur bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste zeven bestuursleden. Bestuursleden worden tijdens de ALV verkozen voor een periode van 2 jaar en zijn daarna terstond herkiesbaar. De voorzitter wordt rechtstreeks gekozen tijdens de algemene ledenvergadering, de overige bestuursfuncties worden binnen het bestuur verdeeld.

Als bestuur gaan wij op een transparante en zorgvuldige wijze om met tegenstrijdige belangen. Nevenfuncties en functies worden daarom jaarlijks geëvalueerd, in het jaarverslag opgenomen en op de website gepubliceerd. De (neven)functies van de bestuursleden per 31 december zijn:

Kascontrole commissie

Tijdens ALV worden 2 stemgerechtigde leden (en een reserve lid) gekozen die de financiële stukken, zoals door de penningmeester zijn opgemaakt, als mede het kas- en banksaldo, controleren.

Contact

Indien u contact wenst op te nemen met onze vereniging, dan kunt u gebruikmaken van een van de volgende e-mail adressen:

  • Algemene informatie en vragen: info@knamaassluis.nl
  • Secretariaat: sec@knamaassluis.nl
  • Betalingen/financiën: pm@knamaassluis.nl
  • Afmelden voor een repetitie: afmelden@knamaassluis.nl